onsdag 26. januar 2011

Slamsøknader i jordplan.no

Gjødselvareforskriften setter krav til både tillatelser og dokumentasjon før og etter at det spres avløpsslam. Tradisjonellt har avløpsslam blitt brukt som kalkingsmiddel, siden mye har gjennomgått en kalkbehandling og slammet har en høy pH, gjerne > 11.  Med reduksjonen i sur nedbør og bruk av mindre forsurende kunstgjødseltyper ser vi derfor at pH kan bli så høy at vi istedet får mangel på tilgang av enkelte stoffer på grunn av for høy pH. Uansett så er det viktig å vurdere slammengder og typer i forhold til jordanalysene.

Jordplan har en egen modul for både slamsøknader og dokumentasjon av spredning. Den er tilgjengelig på forepørsel, i din jordplan.no database. Du må derfor ha opperettet din egen jordplan.no bruker før du får adgang til slam modulen. Forespørselen sendes på epost til jordplan@gmail.com

Sammen med driver må den som setter opp søknaden gå gjennom de kravene som skal dokumenteres i søknaden. Hillestad Landbruksdrift AS er den første slamentrepenøren som benytter løsningen, og evaluerer nå i samarbeid med Miljørettet Helsevern i Vestfold, hvordan vi best kan utnytte denne muligheten.

For Hillestad Landbruksdrift har det vært viktig å få til en bedre agronomisk utnyttelse av slammet, det innebærer at vi bare sprer slammet under gode forhold, og ikke nødvendigvis sprer maksimal mengde i en omgang. Vi vil istedet ha mulighet til å tilpasse oss forholdene på jordet og agronomiske behov. Dette krever at vi har større arealer tilgjengelig til enhver tid, og har et godt system for oppfølging av anvendelsen av slammet.

Vi bruker det vanlige meldeskjemaet, men det som tidligere var kart vedlegg og kopier av jordanalyser i mange forskjellige tabeller og papirkart, er nå erstattet med et login og passord til jordplan.no Både bonden, landbruksmyndigheter og transport/sprede entrepenør benytter den samme informasjonen.

Området det meldes at det skal spres slam på er merket med rødt, og på høyre side er tabellen over arealene. Her er også lagerplasser avmerket. Klikker du på et areal i tabellen blir det fremhevet i kartet, så det er lett å se hva som er lagerplasser og sprede arealer. Gjelder slamsøknaden store arealer, kan du velge et areal i slamsøknad tabellen og trykke på Gå til så blir arealet sentrert i kartvinduet.

På venstre side ser du da kartdataene som er tilgjengelig som både jordsmonnskart fra Skog og Landskap og data fra NGU s brønndatabase Granada.

Når arealene er lagt inn og jordanalysene på plass kan vi vurdere analyseresultatene som fargelagt kart i området. Skjermbildet viser pH i området på kartet, og enkeltverdiene i analysene er i tabellen til høyre. Vil du finne hvor du har de laveste eller høyeste verdien kan du ved  klikke på tabellen få den sortert etter verdi. Velger du en analyse i tabellen, markeres den i kartet.

jordplan.no har også verktøy for å måle lengder og arealer, de knappene finner du over kartbildet tpå høyre side. Med dataene på plass har vi grunnlaget for en langsiktig plan, og dokumentasjonen kan holdes oppdatert til enhver tid. Selv om myndighetene godkjenner meldingene, er det eier og driver som er ansvarlig for at gjødsel av organisk opphav blir håndtert  i henhold til gjedende regelverk. Det er derfor viktig at bonden selv forvalter sine data i eget system.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar